Salgs- og leveringsbetingelser


.

Om ikke annet er skriftlig avtalt mellom Kraftex AS og kjøper, legges følgende salgs- og leveringsbetingelser til grunn. 

Tilbud, aksept og ordrebekreftelse
Når intet annet er angitt er et tilbud bindende for Kraftex AS kun dersom det aksepteres innen 10 dager fra datostemplet på Kraftex AS sitt tilbud. 

Dersom en ordrebekreftelse avviker fra kjøpers ordre ved tillegg, innskrenkning eller forbehold, og kjøper ikke vil akseptere disse endringer, skal kjøper meddele Kraftex as dette innen 3 dager. 

Risikoens overgang
Levering fra Kraftex as er Ex Works. 

Force majeure
Følgende omstendigheter medfører ansvarsfrihet, dersom disse inntreffer etter avtaleinngåelse og på den måten forhindrer at avtalen blir innfridd:

Arbeidskonflikter, streiker, lock-out og enhver annen omstendighet som partene ikke har vært herrer over, som f.eks brann, krig, mobilisering, uforutsette innkallelser til militæret, sabotasjehandlinger, rekvirering, beslagleggelse, valutarestriksjoner, innførelsesforbud, utførelsesforbud, opprør, uroligheter, mangel på driftsmidler, alminnelig vareknapphet, restriksjoner om drivkraftsmidler og mangler ved leveranser eller forsinkelser fra underleverandører, som skyldes noen av de nevnte omstendigheter i dette punkt.

Dersom noen av omstendighetene som er nevnt i dette punkt medfører at det ikke lar seg gjøre å holde avtalen, har Kraftex as rett til å heve avtalen skriftlig overfor kunden. 

Reklamasjon m.m.
Kjøper er forpliktet til å undersøke varen straks den er mottatt. Reklamasjon må fremsettes innen 7 dager fra mottakelse. 

Mangler
Dersom det foreligger mangler ved leveransen som skyldes konstruksjon, materiale eller fremstilling, påtar Kraftex AS seg i en periode på 6 måneder fra levering har funnet sted, å foreta en ny leveranse eller reparasjon etter eget valg. 

Ny leveranse omfatter ikke tilfeller hvor mangelen skyldes at leveransen ikke er blitt vedlikeholdt og anvendt i full overenstemmelse med forskriftene, feilaktig eller uhensiktsmessig bruk, mer intensiv anvendelse av leveransen enn avtalt eller som kan antas forutsatt ved avtalens inngåelse, endringer eller tekniske inngrep foretatt uten skriftlig samtykke eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger. 

Kjøper skal returnere de mangelfulle varene til Kraftex AS for kjøpers regning og risiko. 

Etter at risikoen for leveransen er gått over til kjøper, har Kraftex AS intet ansvar for mangler utover de forpliktelser som er fastsatt i avtalen. Kjøperen kan ikke heve kjøpet, forlange erstatning eller annet. Kraftex AS fraskriver seg ansvaret for ethvert indirekte tap som f.eks. driftstap, tidstap, avansetap e.l. som mangelen måtte ha påført kjøper. 

Kraftex AS forbeholder seg retten til levering med avvik på +/- 10 % av bestilt mengde. 

Produktansvar (ansvar for leveransens skadeforvoldelse) 
Kraftex AS har i forhold til kjøper intet ansvar for skade på løsøre eller fast eiendom. Kraftex AS har ikke under noen omstendigheter ansvar for driftstap, tapt fortjeneste eller annet indirekte tap. 

I det omfang Kraftex AS måtte bli pålagt ansvar overfor en tredjepart etter reglene om produktansvar eller etter alminnelige erstatningsregler, er kjøper forpliktet til å holde Kraftex as skadesløs i det omfang et slikt ansvar går utover de fastsatte grenser. Kjøper er forpliktet til å la seg saksøke ved samme domstol som behandler erstatningskravene mot Kraftex AS i anledning av skade som påstås forvoldt pga. en feil ved en Kraftex as sine leverandører. 

Hvis en tredjepart fremsetter krav om erstatningsansvar mot en av partene, skal denne part straks underrette den andre part. 

Priser
Prisene i vår nettbutikk angis med eller uten mva, avhengig av hvilken innstilling brukeren velger. Fraktkostnader fremgår av endelig bestilling. 

Betaling
Bestillinger via denne nettbutikken kan forskuddsbetales med betalingskort eller betales via faktura utstedt av Klarna. Kunder som er godkjent etter kredittvurdering kan faktureres direkte fra Kraftex AS. 

Dersom kjøper ikke betaler innen forfall påregnes renter fra forfallsdato. 

Personopplysninger
Kundedata ikke blir delt med/solgt til en tredjepart og behandles i tråd med gjeldende lover. 

Eiendomsrett
Kraftex AS forbeholder seg eiendomsretten til det solgte inntil betaling har funnet sted. 

Kjøpers annullering av ordren
Det er ikke anledning til å annullere ordre for spesialtilpassede produkter som ikke er egnet for salg til andre. 

Kataloger, beskrivelse m.m.
Enhver opplysning som gjelder vekt, dimensjoner, kapasitet og teknisk data i i katalogen, beskrivelse, prospekt, annonse osv. er å betegne som informerende og er kun forpliktende i det omfang hvor det uttrykkelig henvises til dem i tilbud og/eller ordrebekreftelse. 

Kjøpers eventuelle spesifikke krav
Spesifikke krav fra kjøper er kun bindende i det omfang de er skriftlig bekreftet av Kraftex AS. 

Kjøpers økonomiske forhold
Kraftex AS har rett til å annullere bestillinger som ikke er satt i produksjon om kunden ikke overholder sine betalingsforpliktelser eller Kraftex AS ikke vurderer kundens betalingsevne til å være tilstrekkelig.