Logo
Skriv ut denne siden

Salgs- og leveringsbetingelser

Nedennevnte salgs- og leveringsbetingelser kommer til anvendelse såfremt ikke annet er
skriftlig avtalt mellom Kraftex as og kjøper. 

 1. Tilbud, aksept og ordrebekreftelse

  1. Når intet annet er angitt er et tilbud bindende for Kraftex as kun dersom det aksepteres innen 10 dager fra datostemplet på Kraftex as sitt tilbud. 

  1. Dersom en ordrebekreftelse avviker fra kjøpers ordre ved tillegg, innskrenkning

eller forbehold, og kjøper ikke vil akseptere disse endringer, skal kjøper meddele Kraftex as dette innen 3 dager. 

 1. Risikoens overgang

  1. Levering fra Kraftex as er Ex Works. 

 1. Force majeure

  1. Følgende omstendigheter medfører ansvarsfrihet, dersom disse inntreffer etter

avtaleinngåelse og på den måten forhindrer at avtalen blir innfridd:

Arbeidskonflikter, streiker, lock-out og enhver annen omstendighet som partene

Ikke har vært herrer over, som f.eks brann, krig, mobilisering, uforutsette innkallelser

til militæret, sabotasjehandlinger, rekvirering, beslagleggelse, valutarestriksjoner, innførelsesforbud, utførelsesforbud, opprør, uroligheter, mangel på driftsmidler, alminnelig vareknapphet, restriksjoner om drivkraftsmidler og mangler ved leveranser eller forsinkelser fra underleverandører, som skyldes noen av de nevnte omstendigheter i dette punkt.

Dersom noen av omstendighetene som er nevnt i dette punkt medfører at det ikke lar

seg gjøre å holde avtalen, har Kraftex as rett til å heve avtalen skriftlig overfor den andre part. 

 1. Reklamasjon m.m

  1. Kjøper er forpliktet til å undersøke varen straks den er mottatt. Reklamasjon må

fremsettes innen 7 dager fra mottakelse. 

 1. Mangler

  1. Dersom det foreligger mangler ved leveransen som skyldes konstruksjon, materiale

eller fremstilling, påtar Kraftex as seg i en periode på 6 måneder fra levering har

funnet sted, å foreta en ny leveranse eller reparasjon etter eget valg. 

  1. Ny leveranseomfatter ikke tilfeller hvor mangelen skyldes at leveransen ikke er blitt

vedlikeholdt og anvendt i full overenstemmelse med forskriftene, feilaktig eller uhensiktsmessig bruk, mer intensiv anvendelse av leveransen enn avtalt eller som

kan antas forutsatt ved avtalens inngåelse, endringer eller tekniske inngrep foretatt uten skriftlig samtykke eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger. 

  1. Kjøper skal returnere de mangelfulle varene til Kraftex as for kjøpers regning og risiko. 

  1. Etter at risikoen for leveransen er gått over til kjøper, har Kraftex as intet ansvar for

mangler utover de forpliktelser som er fastsatt i avtalen. Kjøperen kan ikke heve kjøpet, forlange erstatning eller annet. Kraftex as fraskriver seg ansvaret for ethvert indirekte tap som f.eks driftstap, tidstap, avansetap e.l som mangelen måtte ha påført kjøper. 

  1. Kraftex as forbeholder seg retten til levering med avvik på +/- 10 % av bestilt

mengde. 

 1. Produktansvar (ansvar for leveransens skadeforvoldelse) 

 1. Kraftex as har i forhold til kjøper intet ansvar for skade på løsøre eller fast eiendom. 

  1. Kraftex as har ikke under noen omstendigheter ansvar for driftstap, tapt fortjeneste eller annet indirekte tap. 

  1. I det omfang Kraftex as måtte bli pålagt ansvar overfor en tredjepart etter reglene om produktansvar eller etter alminnelige erstatningsregler, er kjøper forpliktet til å holde Kraftex as skadesløs i det omfang et slikt ansvar går utover de fastsatte grenser. Kjøper er forpliktet til å la seg saksøke ved samme domstol som behandler erstatningskravene mot Kraftex as i anledning av skade som påstås forvoldt pga en feil ved en Kraftex as sine leverandører. 

  1. Hvis en tredepart fremsetter krav om erstatningsansvar mot en av partene, skal denne part straks underrette den andre part. 

8.0 Priser

8.1 Samtlige priser angis fra Kraftex as er ex mva/frakt /emballasje. 

9.0 Betaling

9.1 Kraftex as tar kun forskuddsbetaling via betalingskort. 

9.2 Dersom kjøper ikke betaler innen forfall påregnes renter fra forfallsdato. 

9.3 Kundedata ikke blir delt med/solgt til en tredje part og oppbevares ifølge norsk lov

10.0 Eiendomsforbehold

10.1 Kraftex as forbeholder seg eiendomsretten til det solgte inntil betaling har funnet

sted. 

11.0 Kjøpers annullering av ordren

11.1 Det er ikke anledning til å annulere ordren da dette er spesialtilpassede produkter som ikke er salgbart til andre. 

12.0 Kataloger, beskrivelse m.m

12.1Enhver opplysning som gjelder vekt, dimensjoner, kapasitet og teknisk data i

i katalogen, beskrivelse, prospekt, annonse osv er å betegne som informerende og

er kun forpliktende i det omfang hvor det utrykkelig henvises til dem i tilbud og/eller

ordrebekreftelse. 

13.0 Kjøpers eventuelle spesifikke krav

13.1 Spesifikke krav fra kjøper er kun bindende i det omfang de er skriftlig bekreftet av

Kraftex as. 

14.0 Kjøpers økonomiske forhold

14.1 Dersom kjøper ikke overholder de avtalte betalingsbetingelser for tidligere

leveranser eller dersom det etter avtalens inngåelse inntrer omstendigheter som

gir Kraftex as grunn til å tvile på kjøpers betalingsevne, har Kraftex as rett til å

å annullere bestillinger som ikke er satt i ordre.

Webutvikling Connex Data AS